HomeNew York

Nabór wniosków na projekty polonijne

Nabór wniosków na projekty polonijne

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku zaprasza organizacje polonijne z Nowojorskiego Okręgu Konsularnego do składania projektów dot. działalności Polonii.
Aktualnie odbywa się nabór wniosków projektowych. W nieprzekraczalnym terminie, do poniedziałku 27.05.2019r., przyjmowane są wnioski na projekty realizowane na II połowę 2019 roku.

Zgodnie z Planem Współpracy z Polonią i Polakami za granicą składane projekty muszą obejmować i nie wykraczać poza następujące obszary:

· nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce

· wzmacnianie, aktywizacja i mobilizacja środowisk polskich w krajach zamieszkania

· wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Zadania projektowe powinny wpisywać się w założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (w formacie .exl) tutaj>>>

W przypadku Państwa zainteresowania realizacją projektu, wypełniony wniosek prosimy kierować na adres e-mail: newyork.publicaffair@msz.gov.pl

Podczas wypełniania wniosku konieczne jest pełne i poprawne uzupełnienie rubryk:

· NAZWA PROJEKTU – zachęcamy do używania krótkich i prostych nazw, które będą określać planowane przez Państwa działania.

· CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU – w tej rubryce prosimy o podanie całkowitego kosztu projektu, uwzględniającego budżet obejmujący wszelkie koszty przewidziane na realizację Państwa projektu (oraz kwotę, o którą Państwo wnioskujecie).

· KOSZTORYS ZE WSKAZANIEM POZYCJI PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH – tu wpisana powinna być kwota, o którą Państwo wnioskujecie, przy czym nie należy wpisywać 100% kwoty z poprzedniego pola (kwota nie większa niż 30-40% całości budżetu). Większy udział własny w kosztorysie projektu wpływa na jego ocenę.

· UWAGA: Jedynie w bardzo uzasadnionych przypadkach procent ten może być zwiększony. Pozostałą część sumy musicie Państwo pokryć ze środków własnych lub dzięki wsparciu sponsorów.

· PARTNER/PARTNERZY – jeśli organizujecie Państwo dany projekt wspólnie z innymi instytucjami, należy je w tym punkcie wymienić.

· MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – miejsce to miasto, w którym projekt zostanie zrealizowany.

· TERMIN REALIZACJI PROJEKTU – jeśli nie znacie Państwo jeszcze dokładnego terminu, proszę wpisać np. II półrocze.

· CELE REALIZACJI PROJEKTU – prosimy o dokładne informację na temat założonych celów bezpośrednich i pośrednich.

· KRÓTKI OPIS PROJEKTU – prosimy o dokładny opis projektu w kilku zdaniach w sposób zachęcający, tak aby mogli Państwo otrzymać dofinansowanie.

· OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH – w tej rubryce proszę wpisać najważniejsze punkty oraz zadania w dążeniu do realizacji Państwa projektu oraz przypisać odpowiedzialność placówki lub partnera za wspomniane zadania.

· UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU ORAZ DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY POLONIJNYCH – prosimy o wpisanie jednego z trzech wymienionych priorytetów z Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

Wszystkie wnioski wstępnie oceniane są pod względem merytorycznym przez pracowników konsulatu, a następnie po pozytywnej weryfikacji wysyłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych do dalszej oceny. Informację o ewentualnym dofinansowaniu i jego kwocie przekażemy tak szybko jak będzie to możliwe.

COMMENTS