17.6 C
Chicago
piątek, 17 maja, 2024

Sąd podzielił dom nie po ścianach konstrukcyjnych, lecz pomieszczeniami a działkę wzdłuż linii nakreślonej przez biegłego, więc nie można skutecznie znieść współwłasności

Popularne

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520

RPO zaskarżył do Sądu Najwyższego wyrok w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości, bo sąd rejonowych podzielił dom nie po ścianach konstrukcyjnych, lecz pomieszczeniami, a działkę wzdłuż linii nakreślonej przez biegłego, więc nie można skutecznie znieść współwłasności.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek wniósł skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego od postanowienia Sądu Rejonowego z kwietnia 2005 r., wydanego w sprawie o dział spadku po zmarłym i zniesienie współwłasności nieruchomości.

„Doszło do zniweczenia prawa uczestników postępowania do sądowego przeprowadzenia w pełni skutecznego zniesienia współwłasności nieruchomości” – napisano w komunikacie na stronie internetowej RPO. Skargę wniesiono „z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”.
RPO Marcin Wiącek zarzucił sądowi rażące naruszenie przepisów postępowania poprzez błędne zaakceptowanie jako podstawy rozstrzygnięcia znoszącego współwłasność nieruchomości projektu podziału, sporządzonego przez biegłego sądowego. Chodzi o wydzielenie z działki ewidencyjnej dwóch innych działek przy pominięciu wymaganej oceny, czy mający wynikać z projektu przebieg granicy między wydzielanymi działkami czyni zadość wymogom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz czy nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych.
„Istota sprawy wymagała objęcia rozstrzygnięciem sądu także kwestii podziału budynku mieszkalno-gospodarczego na wydzielanych działkach, co wymagało zagwarantowania m.in., by linia podziału nie przebiegała przez istniejące pomieszczenia i by nie dzieliła budynku na części w sposób nieregularny, skutkujący powstaniem niesamodzielnych gospodarczo części” – wytłumaczono w komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Postanowienie sądu – według RPO – stwarza uprawnionym istotne problemy w korzystaniu z przydzielonych im praw rzeczowych. Są bowiem poważne wątpliwości co do rzeczywistej granicy działek w części mającej przebiegać w obrębie budynku, skutkujące kolejnymi sporami sądowymi. W efekcie cel, jaki przyświecał uczestniczkom postępowania w postaci trwałej likwidacji sporów związanych ze sposobem korzystania z gruntu, mimo prawomocnego zakończenia postępowania, nie może zostać osiągnięty.
Zdaniem rzecznika linia graniczna winna zostać wyznaczona płaszczyzną ściany wyraźnie dzielącej budynek na dwie odrębne całości, przy czym ściana ta powinna być na tyle mocna i trwała, by zagwarantować byt jednego z wydzielonych budynków w przypadku ewentualnej rozbiórki lub zniszczenia drugiego.
RPO wnosi, by SN uchylił postanowienie Sądu Rejonowego i zwrócił mu sprawę do ponownego rozpoznania.
Skarga nadzwyczajna to nadzwyczajny środek zaskarżenia przysługujący od prawomocnych orzeczeń sądu kończących postępowanie w sprawie w przypadku, gdy nie zachodzi możliwość uchylenia lub zmiany orzeczenia w drodze innego rodzaju nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Może być wniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego.(PAP)
lui/ joz/
- Advertisement -

Podobne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Ostatnio dodane

Strony Internetowe / SEO
Realizacja w jeden dzień!
TEL/SMS: +1-773-800-1520