HomePOLSKA

Pandemia pretekstem do… zwiększenia liczebności klas

Pandemia pretekstem do… zwiększenia liczebności klas

Rzecznik Praw Dziecka zwraca się do ministra edukacji narodowej z prośbą o pilną analizę problemu przepełnienia klas w szkołach podstawowych. Wzywa do wprowadzenia zmiany w prawie oświatowym, która ograniczyła do 25 liczbę osób w klasach IV-VIII. Apeluje także o rozważenie wprowadzenia zasad rozwiązania klas.

Powołując się na docierające sygnały, Rzecznik Praw Dziecka stwierdza w komunikacie, że “samorządy, wykorzystując pandemię i luki w przepisach, oszczędzają na szkołach, rozwiązując małe klasy, a uczniów umieszczając w przepełnionych oddziałach”.

“W szkołach podstawowych wielu dzieciom pozostawia się możliwość kontynuacji nauki jedynie w przepełnionych klasach. Pomimo długotrwałego odosobnienia związanego z sytuacją epidemiczną – jej niekorzystnym wpływem na rozwój psychofizyczny i proces integracji dzieci – w wielu szkołach nie zapewniono dzieciom bezpiecznych warunków do nauki. Przyczyny tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w decyzjach organów prowadzących o zwiększeniu liczebności uczniów w klasie” – czytamy w komunikacie.

Jak podkreśla Mikołaj Pawlak, szczególnie poważny problem dotyczy dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat.
Rzecznik pisze także, że otrzymuje sygnały, iż przy tworzeniu planów redukcji klas, organy prowadzące szkół nie liczą się z negatywnymi opiniami komisji rad miejskich i kuratoriów oświaty, a w efekcie dyrektorzy szkół takie zmiany wprowadzają w życie nagle – czasami bez konsultacji nawet z radą szkoły i brania pod uwagę potrzeb dzieci.

Mikołaj Pawlak podkreśla konieczność “pilnego działania organów państwa i samorządów oraz dyrektorów szkół na rzecz przywrócenia we wszystkich szkołach odpowiednich warunków do nauki, do czego zobowiązuje ich prawo”.

Stwierdza, że rozwiązaniem, które pozwoli w przyszłości uniknąć takich sytuacji, jest wprowadzenie takich zmian przepisów prawa oświatowego, które zabezpieczą utrzymanie dotychczasowych zespołów klasowych.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Biuro Rzecznika Praw Dziecka/d jl/ w dw

COMMENTS