Sztokholm: Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Sztokholm: Międzynarodowy Festiwal Filmowy

150 filmów, w tym również polskie produkcje zostaną wyświetlone podczas 28. edycji Międzynarodowego Festi­walu Fil­mo­wego, który rozpoczyna się  dziś w Sztokholmie.

Jed­nym z sied­miu kon­kur­so­wych fil­mów wal­czą­cych o główną nagrodę festi­walu w wyso­ko­ści miliona koron, czyli około stu tysięcy euro, jest film Anny Jadow­skiej „Dzi­kie Róże”. Główna boha­terka opowie­ści Ewa, zmaga się z samot­no­ścią po tym jak po wyje­ździe męża do pracy w Nor­we­gii musi sama zająć się domem i dwójką dzieci. Rów­nież w kon­kur­sie fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych uczest­ni­czy pol­ski film pt. „Koniec Widze­nia” w reży­se­rii Grze­go­rza Mołdy. Sztok­holm­skiej publicz­no­ści zosta­nie także zapre­zen­to­wany nowy film Romana Polań­skiego” Based on a True Story, który jest adap­ta­cją powie­ści Del­phine de Vigan.

Jury festi­walu uho­no­ruje nagrodą za cało­kształt twór­czo­ści, lau­reatkę Oskara, aktorkę Van­nese Red­grave, która w Sztok­hol­mie zapre­zen­tuje swój debiut reży­ser­ski doku­men­tal­nym fil­mem” Morze Łez”.

Infor­ma­cyjna Agen­cja Radiowa / Prze­my­sław Gołyń­ski/sk

fot.pixabay.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0