HomePILNE

Ustawy o kombatantach i świadczeniach pieniężnych podpisane przez prezydenta

Ustawy o kombatantach i świadczeniach pieniężnych podpisane przez prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – poinformowała we wtorek wieczorem Kancelaria Prezydenta.

Z informacji przekazanych przez Kancelarię wynika, że celem ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, jest ,,odtworzenie form specjalnego uhonorowania członków Korpusu Weteranów, przez przyznanie prawa do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych”.

Ponadto nowelizacja określa tryb wydania umundurowania oraz zawiera delegację dla ministra Obrony Narodowej do określenia elementów ubioru, jego wzoru, a także okoliczności i sposobu noszenia umundurowania. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z kolei celem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest objęcie „ucywilnionych funkcjonariuszy” administracji skarbowej od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawem do zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego.

„Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.), ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ponadto, art. 6 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Dodatkowo, art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko” – głosi treść ustawy.

W dokumentach udostępnionych przez Kancelarię Prezydenta czytamy, że funkcjonariusze celni nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu na podstawie przepisów ogólnych. Po „ucywilnieniu” funkcjonariusze (co przewiduje ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej), w przypadku niewprowadzenia omawianej zmiany, byliby traktowani jak pracownicy rozpoczynający pracę (nie jest możliwe wliczenie okresu pozostawania funkcjonariuszem do wymaganego okresu 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, po upływie którego pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego). Ustawa wejdzie w życie 1 marca b.r.

Obie ustawy zostały podpisane przez prezydenta w poniedziałek 27 lutego b.r.

Leszek Rudziński AIP, Fot. aipCOMMENTS