HomeWielkopolskie

Smog w Poznaniu: Jacek Jaśkowiak przegrał z wojewodą ws. palenia w piecach

Smog w Poznaniu: Jacek Jaśkowiak przegrał z wojewodą ws. palenia w piecach

Poznań walczy ze smogiem. W siedmiu planach miejscowych miasto wpisało zakaz stosowania pieców i kuchenek na paliwo stałe. Uchwały planistyczne zaskarżył wojewoda wielkopolski, który uznał, że Rada Miasta nie ma prawa wprowadzania tego typu ograniczeń. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania w walce ze smogiem zwrócił się o wsparcie do Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju.

– Walka z zanieczyszczeniem powietrza jest ogromnym wyzwaniem i obowiązkiem wszystkich organów administracji, zarówno rządowych, jak i samorządowych. By nasze wysiłki w tym obszarze były skuteczne, musimy łączyć siły i się w tych działaniach wspierać, a nie je sobie utrudniać – powiedział prezydent Jacek Jaśkowiak portalowi poznan.pl.

 

Mając na celu poprawę jakości powietrza w Poznaniu Miejska Pracownia Urbanistyczna wpisała do siedmiu projektów planów miejscowych zakaz stosowania pieców i kuchenek na paliwa stałe. To one, emitując do atmosfery pyły zawieszone, w sposób znaczny przyczyniają się pogorszenia jakości powietrza. Zakaz dotyczy inwestorów, którzy budują nowe obiekty lub gruntownie przebudowują istniejące kamienice. Wymóg ten nie odnosi się do użytkowanych budynków, których mieszkańcy korzystają z pieców na węgiel.

 

Sprawa zakazu stosowania na danym terenie pieców i kuchenek na paliwa stałe trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację wojewodzie wielkopolskiemu. Wyrok nie jest prawomocny. Poznań zamierza dochodzić swoich racji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Poznańskie władze powołują się na ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z której wynika, że gmina ma obowiązek umieścić w planie miejscowym zapisy dotyczące ochrony środowiska.[/wytloczenie] Wskazują też na rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych stawianych budynkom. Jest w nim zapis o zakazie stosowania pieców i kuchenek na paliwo stałe, jeśli jest to sprzeczne z planem miejscowym.

 

Z prośbą o wsparcie Poznania w realizacji własnej polityki antysmogowej prezydent Jaśkowiak zwrócił się pisemnie do Jadwigi Emilewicz, minister rozwoju, Łukasza Mikołajczaka, wojewody wielkopolskiego (sprawuje swoje stanowisko od listopada), Piotra Woźnego, pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste powietrze”.

 

Prezydent Poznania liczy, że jeśli Naczelny Sąd Administracyjny przyzna miastu rację, to wojewoda wycofa się z kwestionowania planów miejscowych, do których został wpisany zakaz stosowania pieców i kuchenek na paliwa stałe. – W przypadku potwierdzenia przez Sąd Administracyjny wyłącznych kompetencji sejmików województw w zakresie ochrony powietrza na terenie gmin, powinny zostać podjęte działania zmierzające do zmian legislacyjnych, które pozwolą na prowadzenie przez gminy skutecznej polityki antysmogowej poprzez stosowanie własnych regulacji prawnych w planach miejscowych lub innych aktach prawa miejscowego stanowionych przez gminy – uważa prezydent Jacek Jaśkowiak.

 

aip

COMMENTS