HomePOLSKA

Rząd zmienia zasady dotyczące maseczek! Nie muszą ich nosić dzieci do 4 roku życia

Rząd zmienia zasady dotyczące maseczek! Nie muszą ich nosić dzieci do 4 roku życia

Rząd w przeddzień wprowadzenia obowiązkowego zakrywania ust i nosa (16.04.2020), wprowadza nowe zasady. Sprawdźcie, kto i gdzie musi nosić maseczkę oraz kto i gdzie nie jest do tego zobowiązany. Okazuje się, że zgodnie z nowa propozycją, maseczek nosić nie muszą dzieci do 4 roku życia. Jadąc samochodem z osobami z jednego gospodarstwa domowego, nie musimy mieć maseczki. Obowiązkowa jest w częściach wspólnych, takich jak windy, klatki schodowe czy piwnice. Nie obowiązuje na tarasach i w ogrodach wokół własnego domu. 

Najważniejsze informacje:

 

 

  • zakrywać ust i nosa nie muszą dzieci do 4 roku życia

 

  • podróżując samemu lub z dzieckiem do 4 roku życia nie musisz używać maseczki;

 

  • jeśli jedziesz z osobami zamieszkującymi razem, nie musisz używać maseczki;

 

  • w handlu i usługach można korzystać z przyłbic, ale pod warunkiem dodatkowej ochrony w postaci przesłony;

 

 

Gdzie obowiązkowe zakrywanie ust i nosa?

 

 

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego

 

  • w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; na drogach i placach,

 

  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

 

  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), na terenie nieruchomości wspólnych

 

 

Gdzie nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

 

 

  • w mieszkaniach, tarasach czy własnych ogródkach wokół domu;

 

  • w samochodach, w których przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do 4 lat

 

 

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

 

 

  • dzieci poniżej 4 lat

 

  • osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

 

  • osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

 

  • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność

 

  • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

 

  • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

 

 

Czym zakrywamy usta i nos? Co oprócz maseczki?

 

Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Wyjątkowo osoby pracujące w handlu i usługach mogą używać przyłbic “jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną”. Obowiązek zasłaniania ust i nosa – do kiedy? Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje od 16.04.2020 aż do odwołania. Projekt po konsultacjach roboczych skierowany do Rady Ministrów.

 

Maria Poznańska aip

 

 

COMMENTS