Prokuratura chce postawić zarzuty prokurator Barbarze K. ws. Amber Gold

Prokuratura chce postawić zarzuty prokurator Barbarze K. ws. Amber Gold

Prokurator Okręgowy w Legnicy wystąpił z wnioskiem o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokurator Barbary K. Chodzi o prowadzone przez nią postępowanie w sprawie spółki Amber Gold w latach 2009-2012. Prokuratura zamierza postawić jej zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Wniosek został skierowany do sądu dyscyplinarnego dla prokuratorów. 
W ocenie Prokuratury Okręgowej w Legnicy zaniedbania prokurator K. pozwoliły na kontynuowanie przestępczej działalności przez właścicieli Amber Gold. “Gdyby prowadzone przez nią w Prokuraturze Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz postępowanie było prawidłowe, dużo wcześniej doszłoby do ujawnienia przestępczych mechanizmów w działalności spółki, a liczba pokrzywdzonych przez Amber Gold osób byłaby znacznie mniejsza” – poinformowała Prokuratura Krajowa w komunikacie.
Prowadzone przez prokurator Barbarę K. postępowanie w sprawie Amber Gold zostało wszczęte w grudniu 2009 roku na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. W swoim zawiadomieniu do prokuratury Komisja informowała, że prezes spółki Marcin P. bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu funduszy klientów. Wskazywała również na podejrzenie popełnienia przestępstwa, a więc doprowadzenie klientów Amber Gold do niekorzystnego rozporządzania ich mieniem.
Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Legnicy wynika, że prokurator Barbara K. odmówiła po miesiącu wszczęcia śledztwa, nie analizując dostatecznie wnikliwie faktów przedstawionych w zawiadomieniu. Decyzję oparła, między innymi, na ogólnodostępnych informacjach o ofercie spółki zamieszczanych przez nią na stronie internetowej. W sporządzonym postanowieniu nie odniosła się do kwestii ewentualnego oszustwa na szkodę klientów Amber Gold.
Prokuratura Krajowa poinformowała, że postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa uchylił Sąd Rejonowy w Gdańsku po zażaleniu Komisji Nadzoru Finansowego. Mimo to postępowanie było dalej prowadzone niedbale. Prokurator Barbara K. – wbrew decyzji sądu – nie zbadała, czy Amber Gold ma wystarczające fundusze na pokrycie zobowiązań wobec klientów ani w jaki sposób generuje zyski, które pozwalałby na wypłatę wysokich odsetek od przyjmowanych depozytów.
Barbara K. – według prokuratury – zlekceważyła jednocześnie informacje KNF, że spółka ma zakaz prowadzenia działalności w postaci składowania złota, które miało być gwarancją pokrycia zobowiązań wobec klientów, jak też to, że prezesowi Amber Gold były stawiane zarzuty karne. Ponadto nie podjęła działań zmierzających do weryfikacji wiarygodności zeznań złożonych przez niego.
W sierpniu 2010 roku prokurator Barbara K. wydała postanowienie o umorzeniu postępowania uznając, że nie doszło do wyczerpania znamion przestępstwa. Postanowienie ponownie uchylił sąd po zażaleniu złożonym przez KNF. Mimo kolejnych niepokojących informacji, między innymi o nieskładaniu przez Amber Gold sprawozdań finansowych i braku rozliczeń podatkowych, prokurator K. zawiesiła prowadzone postępowanie.
W ocenie Prokuratury Okręgowej w Legnicy, Barbara K. dopuściła się uchybień, nie wydając również postanowienia o przekazaniu przez spółkę dokumentacji księgowo-finansowej, co uczynił pod jej nieobecność dopiero inny prokurator. Nie reagowała na zwłokę w przekazaniu tej dokumentacji i powołała biegłego rewidenta, mimo braku dokumentów, które umożliwiłyby mu wydanie opinii. Jednocześnie dezinformowała przełożonych o terminie wydania takiej opinii.
Ponadto – jak podaje prokuratura – niezasadnie zarządziła o wydaniu pełnomocnikowi Amber Gold kopii dokumentów z akt postępowania, mimo że nie był jego stroną, co mogło przyczynić się do utraty dowodów i utrudnić postępowanie.
Wobec zgromadzonych dowodów Prokuratora Okręgowa w Legnicy zamierza postawić prokurator Barbarze K. zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze prokurator nie może być jednak pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego. Dlatego Prokuratora Okręgowa w Legnicy wystąpiła o podjęcie uchwały o wyrażeniu takiej zgody do Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/pk.gov.pl/dwi/kano

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0