HomePOLSKAPodlaskie

Praca w policji. Rusza rekrutacja w woj. podlaskim

Praca w policji. Rusza rekrutacja w woj. podlaskim

Jest szansa na pracę w policji. W 2017 roku policja przyjmie w  województwie podlaskim 144 osoby.

Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku ogłasza rozpoczęcie procedury konkursowej kandydatów do służby w policji na terenie województwa podlaskiego. Komendant Główny Policji określił łączne limity przyjęć do służby w policji na 2017 rok:

22 lutego 2017 r. – 45 osób

23 maja 2017 r. – 48 – osób

22 sierpnia 2017 r. – 31 – osób

12 grudnia 2017 r. – 20 osób

łącznie: 144 osoby

Uwaga, istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów) w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w policji powinni złożyć następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,

wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,

kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65 /wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 13.00, biuro przepustek KWP w Białymstoku /: 85 670 28 68, 85 670 36 04, 85 670 22 54, 85 670 23 56. Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby można pobrać z załącznika zamieszczonego na stronie internetowej Komendy Głównej Policji http://www.policja.pl/, oraz stronie http://www. podlaska.policja.gov.pl/.

Kto może pracować w policji?

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych

w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Preferencje kandydata do służby w policji w zakresie wykształcenia :

wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) 8 punktów,

wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o innym kierunku niż wymieniony w pkt 1 – 6 punktów,

wykształcenie wyższe / licencjat, inżynier / – 4 punkty,

wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum

w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 2 punkty.

Preferencje kandydata z tytułu umiejętności dodatkowych: 1. Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego- 4 punkty, 2. Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych- 4 punkty, 3. Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty 4. Posiadanie prawa jazdy kategorii “A” lub “C”- 2 punkty.

COMMENTS