HomePOLSKACiekawostki

Małopolska atrakcyjna dla cudzoziemców

Małopolska atrakcyjna dla cudzoziemców

Małopolska jest na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby składanych wniosków o legalizację pobytu i pracy. Od 2010 roku ich liczba wzrosła ponad trzykrotnie. Najwięcej imigrantów pochodzi z Ukrainy.

Od maja 2014 roku obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach. Przez pierwszych 8 miesięcy jej obowiązywania do końca 2014 roku obywatele Ukrainy złożyli w Małopolsce 2677 wniosków. Od stycznia do sierpnia 2015 roku było już takich wniosków 4610. Stanowią one dwie trzecie wszystkich wniosków składanych przez cudzoziemców w naszym województwie. Najczęstszym powodem ubiegania się obywateli Ukrainy o zgodę na pobyt czasowy jest praca, następne to studia lub nauka, działalność gospodarcza, powody rodzinne i inne okoliczności. Powodami starań o pobyt stały są najczęściej posiadanie Karty Polaka (70 proc.), polskie pochodzenie (20 proc.) oraz względy rodzinne, np. małżeństwo z obywatelem polskim (10 proc.).

W pierwszym półroczu 2015 roku w województwie małopolskim wydano 2315 zezwoleń na pracę. 78 proc. z nich dotyczyło obywateli Ukrainy. Główne branże zatrudniające cudzoziemców to przetwórstwo przemysłowe (56 proc.), handel, usługi, transport i gospodarka magazynowa, technologie informacyjne (IT) oraz opieka nad osobami chorymi. Małopolskie urzędy pracy odnotowują stuprocentowy wzrost rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. W całym 2014 roku było ich 20 tysięcy. Liczbę tę przekroczono już w pierwszym półroczu 2015 roku, gdy na 20385 oświadczeń 19772 (96 proc.) dotyczyło obywateli Ukrainy. Jeśli tendencja się utrzyma do końca roku zostanie zarejestrowanych ponad 40 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obywateli Ukrainy.

foto Adam WojnarCOMMENTS