HomePOLSKA

Komu przysługuje świadczenie postojowe? Zobacz, jak dostać 2080 zł

Komu przysługuje świadczenie postojowe? Zobacz, jak dostać 2080 zł

Poszerzono grono osób uprawnionych do świadczenia postojowego. Ponadto niektóre osoby mogą ponownie starać się o pomoc. Zobacz, czy spełniasz kryteria uprawniające do otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego, co zrobić, żeby dostać wsparcie oraz jak tę pomoc oceniają eksperci.

Od 15 października przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni mogą ubiegać się o świadczenie postojowe. Taką możliwość daje ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19, która weszła w życie 9 października.

 

Zmiany wprowadzono po interwencji rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który poparł nowelizację przepisów przy okazji opiniowania ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

17 września Sejm uchwalił tzw. tarczę antykryzysową dla branży turystycznej, przewidującą pomoc dla firm z branży turystycznej i eventowej. Ustawa wykluczała jednak agentów i przewodników turystycznych z możliwości wnioskowania o dodatkowe świadczenie postojowe. Od połowy października również oni mogą starać się o tę formę wsparcia. Świadczenie postojowe po raz pierwszy zostanie wypłacone:

 

  • agenci turystyczni (kod 79.11.A)

 

  • przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A)

 

Ponadto niektórym przedsiębiorcom przyznano prawo do dodatkowego świadczenia postojowego. O taką zapomogę mogą starać się firmy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest:

 

  • transport turystyczny

 

  • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych lub cyrkowych

 

  • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków

 

O dodatkowe świadczenie postojowe mogą starać się osoby, które w dniu złożenia wniosku prowadziły firmę z przeważającą działalnością gospodarczą oznaczoną kodem: PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B lub 93.29.Z.

 

Aby agent turystyczny otrzymał świadczenie postojowe, musi spełnić kilka warunków:

 

  • rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.

 

  • mieszkać na terytorium RP

 

  • mieć obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej lub bądź być cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP

 

  • odnotować przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej przez COVID-19

 

  • nie podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym

 

Aby przewodnik turystyczny otrzymał świadczenie postojowe, musi spełnić następujące kryteria:

 

  • mieszkać na terytorium RP

 

  • mieć polskie obywatelstwo, obywatelstwo Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej bądź być cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP

 

  • odnotować przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej przez COVID-19

 

  • zawiesić prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r.

 

 • prowadzić działalność ma charakterze sezonowym, która w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy Świadczenie postojowe może wynieść 2080 zł, czyli 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującym w 2020 r. nie więcej niż trzy razy. Ponadto wsparcie nie przysługuje podmiotom, którym już trzykrotnie wypłacono świadczenie postojowe.

  Kryteria, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe

  Kwota dodatkowego świadczenia postojowego wynosi tyle samo co kwota świadczenia postojowego wypłacanego wcześniej. Aby uzyskać wsparcie, trzeba spełnić następujące warunki:

   • uzyskać przychód z przeważającej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
   • otrzymać co najmniej jedno świadczenie postojowe w przeszłości

  Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

  Tak jak dotychczas wniosek o świadczenie postojowe można wysłać wyłącznie drogą elektroniczną, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

  Świadczenie postojowe w opinii ekspertów

  Eksperci odnoszą się sceptycznie do tzw. mikrotarczy dla turystyki. Ich zdaniem potrzebna jest długofalowa pomoc, która pozwoli uchronić miejsca pracy przed likwidacją.

  – Niektórzy przedsiębiorcy nadal czekają na rozpatrzenie ich wniosków o przyznanie świadczenia postojowego, które złożyli w kwietniu. Pomoc ta nie działa szybko. Wydaje się, że szybszą i równie pożyteczną pomocą byłoby przyznanie ulg, choćby tych dotyczących należności publicznoprawnych od wynagrodzeń, co pomogłoby utrzymać miejsca pracy – uważa Joanna Torbé, adwokat w Kancelarii Adwokackiej Joanna Torbé & Partnerzy, ekspertka ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Business Centre Club. – Każda inicjatywa, która realnie wspiera przedsiębiorców w obliczu nadchodzącego kryzysu, jest pożądana – dodaje specjalistka.

  Równie krytycznie do tzw. drugiej tarczy antykryzysowej dla branży turystycznej podchodzi Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. Podkreśla on, że na początku pandemii rząd wydał ogromne kwoty na pomoc dla przedsiębiorców, przy czym dużo firm w ogóle go nie potrzebowało dofinansowania. Wsparcia nie otrzymali natomiast pracownicy z umowami cywilnoprawnymi, które często były odnawiane z miesiąca na miesiąc.

  – Branża turystyczna to jeden z sektorów gospodarki, który najbardziej ucierpiał na epidemii i prawdopodobnie czekają go kolejne, trudne miesiące. Proponowane środki wsparcia chwilowo pewnie uratują część branży, ale jeśli epidemia nie zostanie ugaszona, firmy zaczną bankrutować – ocenia szef Związkowej Alternatywy. – Naszym zdaniem działania antykryzysowe rządu są chaotyczne, niespójne i nieskuteczne. Rząd wydał gigantyczne środki przy pierwszej fali epidemii. Teraz sytuacja epidemiczna jest znacznie gorsza, a rząd praktycznie nie ma środków na pomoc – dodaje Piotr Szumlewicz.

 

Red. AIP

COMMENTS