HomePOLSKA

Czy na kwarantannie wolno pracować? Kto płaci pracownikowi na kwarantannie?

Czy na kwarantannie wolno pracować? Kto płaci pracownikowi na kwarantannie?

Inspektor sanitarny może nałożyć na pracownika obowiązek odbycia kwarantanny lub izolacji domowej. Ile dni trzeba spędzić w domu? Czy można pracować w trakcie kwarantanny? Jakie wynagrodzenie lub świadczenie przysługuje pracownikowi? Wyjaśniamy.

Najwięcej mówi się o kwarantannie po powrocie z zagranicy. Nie każdy jednak zastanawia się, co zrobić, jeżeli ktoś z pracy będzie miał koronawirusa. W takim przypadku inspektor sanitarny ma możliwość wysłania pracownika na kwarantannę lub izolację domową.

Jeżeli pracownik jest chory na koronawirusa albo podejrzany o zakażenie, występują u niego objawy koronawirusa, miał styczność z osobą zakażoną lub możliwie zakażoną bądź przekroczył granicę z UE, państwowy inspektor sanitarny, a także państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o kwarantannie lub izolacji. Inspektor sanitarny może nałożyć obowiązek odbycia kwarantanny na:

  • osobę zdrową, która miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie
  • osobę mieszkającą z osobą skierowaną na kwarantannę lub izolacją domową
  • osobę z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia koronawirusem
  • osobę, która przekroczyła granicę z Unią Europejską

– Kwarantanna jest obowiązkowa dla osób, które miały kontakt z osobą zakażoną. Pracownik PSSE podczas przeprowadzania wywiadu epidemiologicznego z osobą zakażoną ustala krąg osób, które muszą zostać objęte kwarantanną – wyjaśnia Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Ponadto lekarz pierwszego kontaktu może skierować pacjenta na izolację domową. Daje mu taką możliwość Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, które ukazało się 8 października w Dzienniku Ustaw.

– Na izolację domową lekarz POZ kieruje po uzyskaniu dodatniego wyniku testu na koronawirusa. W obecnej sytuacji, gdy liczba zakażeń rośnie, można spekulować iż lekarze będą wysyłać na izolację po wyniku dodatnim większą ilość osób – przyznaje Wiesława Kostuj. Ze względu na długość trwania, izolacja domowa lub kwarantanna odbywana z osobą poddaną izolacji domowej jest dla pracownika najbardziej uciążliwa. Pracownik poddany kwarantannie może wrócić do pracy po 10 dniach, a w uzasadnionych przypadkach, po zrobieniu testu na koronawirusa i uzyskaniu negatywnego wyniku, nawet po 7. dobie. (Możliwość skrócenia kwarantanny jest dopuszczana m.in. w przypadku lekarzy i pielęgniarek).

Natomiast izolacja z powodu choroby i kwarantanna wspóldomowniów trwa znacznie dłużej. – Kwarantannę odbywa się wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi. Kwarantanna osoby zamieszkującej z osobą izolowaną trwa tak długo, aż osoba zakażona zakończy izolację (w czasie trwania izolacji osoby współzamieszkującej jesteśmy stale narażeni na zachorowanie) oraz 10 dni od ostatniego dnia styczności (ostatniego dnia izolacji osoby chorej) – podkreśla Wiesława Kostuj.

Z reguły informację o konieczności odbycia kwarantanny przekazuje się ustnie lub telefonicznie. Decyzja inspektora sanitarnego jest także wysyłana pocztą. Taka decyzja jest wiążąca. Należy niezwłocznie poinformować o niej swojego przełożonego. Przebywanie na kwarantannie nie musi wiązać się z koniecznością przerywania pracy. Pracownik bez objawów koronawirusa może nadal pełnić swoje obowiązki, jeżeli pracodawca wyda mu polecenie służbowe o podjęciu pracy zdalnej.

Home office jest możliwe w miejscu odbywania kwarantanny, jeżeli tylko pozwalają na to warunki domowe pracownika. To zatrudniający powinien jednak dostarczyć sprzęt do pracy zdalnej, np. laptopa i telefon. Pracownik kontynuujący pracę podczas kwarantanny zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Od 2 września 2020 r. osoby przebywające na kwarantannie bez objawów koronawirusa są zwalniane z kwarantanny po 10 dniach (początkowo okres kwarantanny wynosił 14 dni z możliwością przedłużenia do 21 dni). Osoby bezobjawowe po odbyciu kwarantanny nie muszą robić testów na COVID-19. W trakcie kwarantanny przysługuje im prawo do świadczeń chorobowych.

Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 albo styczności ze źródłem zakażenia ulega zakończeniu po 10 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności. Kwarantanna osoby po przekroczeniu granicy państwowej trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy – wyjaśnia Wiesława Kostuj.

Osoba przebywająca na kwarantannie w niektórych sytuacjach może świadczyć pracę. Nie wolno jej natomiast opuszczać domu, nawet wyjść na spacer z psem czy ze śmieciami. Dotyczy to także przypadków tzw. bezobjawowych. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi grzywna do 30 tys. zł. Pracownik przebywający na kwarantannie może dostać:

  • wynagrodzenie za czas choroby
  • zasiłek chorobowy
  • zasiłek opiekuńczy

Warto podkreślić, że pracownik nie może w tym samym czasie pobierać zasiłku i wynagrodzenia. Pracownik, który ma decyzję inspektora sanitarnego, może wystąpić o wypłatę wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego z powodu niezdolności do pracy czy konieczności opieki nad dzieckiem. Wówczas jednak praca będzie niemożliwa.

Na to, jakie świadczenie przysługuje podczas kwarantanny, ma wpływ kilka czynników, między innymi rodzaj podpisanej umowy oraz wielkość firmy, która zatrudnia. Pracownik, który ma możliwość pracowania zdalnie i czuje się dobrze, może umówić się z pracodawcą na home office.

Wówczas zachowa prawo do pełnego wynagrodzenia. Jeżeli praca z domu nie jest możliwa, wpływ na prawa osoby zatrudnionej ma ubezpieczenie i rodzaj podpisanej umowy. Osoby z umowami o pracę oraz osoby samozatrudnione mają prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego w kwocie 80% wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy. W przypadku osoby z umową cywilnoprawną wszystko zależy od tego, czy była ona ubezpieczona w ZUS i miała opłacane ubezpieczenie chorobowe.

Decyzja o izolacji lub kwarantannie dziecka skutkuje tym, że jeden z rodziców sprawujących nad nim opiekę jest uprawniony do zasiłku opiekuńczego. Izolacja lub kwarantanna dziecka jest wówczas traktowana na takich samych zasadach jak choroba. Zasiłek opiekuńczy w kwocie 80% wynagrodzenia zostanie wówczas wypłacony za każdy dzień kwarantanny lub izolacji dziecka, wliczając w to dni ustawo wolne od pracy.

W przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14 np. z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka bądź przedszkola, zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowych (nie dotyczy to dodatkowego zasiłku opiekuńczego). Prawo do zasiłku chorobowego mają także osoby w trakcie kwarantanny lub izolacji, opłacające dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, np. przedsiębiorcy.

Aby otrzymać świadczenie, osoby ubezpieczone dobrowolnie w NFZ powinny złożyć w ZUS oświadczenie o niezdolności do pracy. Osoba samozatrudniona musi wypełnić wniosek ZAS-53 na stronie ZUS PUE oraz dołączyć skan lub zdjęcie oryginalnego, podpisanego oświadczenia. Wysokość zasiłku zostaje obliczona na podstawie opłat uiszczanych wcześniej przez wnioskodawcę.

Decyzję o kwarantannie bądź izolacji należy dostarczyć płatnikowi składek (np. pracodawcy, zleceniodawcy czy ZUS). Można to zrobić po odbyciu kwarantanny lub izolacji, ale nie należy zwlekać z poinformowaniem przełożonego o decyzji. Zarówno wynagrodzenie za czas choroby, jak i zasiłek, wypłaca płatnik składek (pracodawca, zleceniodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych). W przypadku gdy zasiłek powinien wypłacić ZUS, pracodawca musi przekazać Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych decyzję o kwarantannie lub izolacji. Ma na to 7 dni od otrzymania decyzji. Kontakt z ZUS może nastąpić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Pracownik może otrzymać od lekarza orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, jeżeli jest w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia. Aby przysługiwało mu świadczenie z tytułu choroby, lekarz powinien wystawić zwolnienie lekarskie. Bez takiego orzeczenia oraz zwolnienia lekarskiego zasiłek chorobowy nie przysługuje. Zdarza się, że pracownicy nadal chodzą do pracy, nawet wówczas, gdy stwierdzono w firmie przypadek zakażenia koronawirusem. W takim przypadku osoba zatrudniona nie może samodzielnie podjąć decyzji o powstrzymaniu się od pracy. Potrzebuje decyzji inspektora sanitarnego oraz zaświadczenia od lekarza.

Obowiązek odbycia kwarantanny spoczywa na pracownikach spoza UE, którzy przekroczyli granicę z Polską. Kwarantanna nie obejmie jednak obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), obywateli państw, które podpisały umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarów oraz małżonków i dzieci wyżej wymienionych osób. Ponadto z kwarantanny są zwolnieni pasażerowie, którzy przylecieli do Polski liniami lotniczymi z kraju nieobjętego zakazami w ruchu lotniczym.

Kwarantanna jest obowiązkowa dla Ukraińców i Białorusinów, którzy przyjeżdżają do Polski w celu podjęcia zatrudnienia. W ich przypadku miejsce odbycia kwarantanny powinien zapewnić pracodawca. Z obowiązku odbycia kwarantanny są natomiast zwolnieni polscy pracownicy wracający z pracy za granicą.

Kwarantanna nie jest obowiązkowa dla studentów kształcących się na polskich uczelniach, doktorantów, naukowców prowadzących działalność naukową w Polsce, studentów studiów podyplomowych oraz osób w tracie kształcenia specjalistycznego w naszym kraju. Ponadto kwarantanna nie obejmie cudzoziemców będących małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, a także osób znajdujących się pod stałą opieką polskich obywateli.

 

AIP

COMMENTS