HomePodkarpackie

Bezdomni w Stalowej Woli chcą mieć mieszkanie. Poruszający raport

Bezdomni w Stalowej Woli chcą mieć mieszkanie. Poruszający raport

Przeprowadzone w lutym badania liczby bezdomnych na Podkarpaciu pozwoliły zidentyfikować łącznie 1099 osób. Spośród nich najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni – 928 osób (to jest 84 procent). Natomiast liczba bezdomnych kobiet wyniosła 149 czyli 14 procent oraz dzieci – 22, czyli 2 procent.

Jak poinformowano na konferencji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, najwięcej osób bezdomnych zanotowano w gminach na terenie których funkcjonują placówki udzielające schronienia: Dębica -152 osoby, Rzeszów– 142 osoby, Tarnobrzeg – 120 osób, Jarosław – 114 osób, Sanok – 98 osób, Przemyśl – 86 osób, gmina Bircza – 49 osób. Nie podano danych dla Stalowej Woli, ale jak się dowiedzieliśmy z schronisku dla mężczyzn Towarzystwa Brata Alberta, na 18 miejsc zimą przebywało tu nawet 40 mężczyzn, a szacuje się, że na terenie miasta jest nawet 50 bezdomnych. Wśród osób bezdomnych zarówno kobiet jak i mężczyzn przeważają osoby w wieku powyżej 40 lat. W przypadku kobiet najliczniejszą grupę stanowią osoby powyżej 60 roku życia – około 40 procent, wśród mężczyzn dominują osoby z przedziału wiekowego 41 – 60 lat, około 51 procent. Z przeprowadzonego badania wynika, iż w województwie podkarpackim najmniej liczną grupę wśród bezdomnych stanowią osoby młode – do 17 roku życia, przy czym odsetek tych osób jest większy wśród kobiet (6 procent) niż wśród mężczyzn (1 procent). Najliczniejszą grupę stanowią osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych – 738 osób, to jest około 67 procent oraz zakładach karnych i aresztach śledczych – 105 osób, to jest około 10 procent. Wśród bezdomnych kobiet najwięcej osób przebywa w schroniskach dla bezdomnych – blisko 86 procent oraz w pustostanach, domkach na działkach/altanach – około 6 procent. Wśród bezdomnych mężczyzn odsetek osób przebywających w schroniskach jest mniejszy i wynosi ok. 64%. Znaczna grupa bezdomnych mężczyzn przebywa w zakładach karnych i aresztach śledczych – około 11 procent oraz w pustostanach, domkach działkowych i altanach – około 10 procent. Wśród badanych osób najliczniejszą grupę stanowią bezdomni ze „stażem” w granicach od 6 do 10 lat – 28 procent oraz osoby będące bezdomnymi stosunkowo krótko, to jest do 2 lat – około 26 procent. Biorąc pod uwagę płeć badanych osób, wśród bezdomnych kobiet dominują osoby znajdujące się w takiej sytuacji nie dłużej niż 2 lata – aż 49 procent, natomiast wśród mężczyzn rozkład jest bardzo wyrównany, wynosi ok. 20% dla przedziałów do 2 lat, od 3 do 5 lat oraz nieco więcej, bo 29%, w przedziale od 6 do 10 lat. W obu kategoriach najmniejszy odsetek dotyczy osób długotrwale bezdomnych, tj. powyżej 20 lat. Jako najczęstsze przyczyny bezdomności wymieniane są: eksmisja/wymeldowanie oraz konflikt rodzinny – po 23 procent osób. 16 procent badanych jako przyczynę bezdomności wskazało uzależnienie. O ile zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet powodem bezdomności są najczęściej eksmisja/wymeldowanie oraz konflikt rodzinny, to wyraźne zróżnicowanie widać w przypadku kolejnego powodu, jakim jest uzależnienie, które wpłynęło na bezdomność aż 32 procent badanych mężczyzn i 17 procent kobiet. W przypadku kobiet liczną grupę stanowią ofiary przemocy domowej – ponad 23 procent badanych. Najczęściej wymienianymi źródłami dochodu osób bezdomnych są: zasiłek z pomocy społecznej – 33 procent osób oraz renta czy emerytura – 18 procent. Około 15 procent osób bezdomnych deklaruje, iż nie posiada żadnego źródła dochodu. Bezdomni mężczyźni uzyskują ponadto dochód z pracy „na czarno” – 15 procent badanych oraz zbieractwa – ok. 10 procent. W przypadku kobiet te źródła dochodu mają znaczenie marginalne. Najliczniejszą grupę wśród bezdomnych stanowią osoby z wykształceniem zawodowym – 47 procent oraz podstawowym – 31 procent. Najmniej osób posiada wykształcenie niepełne podstawowe – 19 osób oraz wyższe – 21 osób, co dla każdej z tych grup stanowi 2 procent wszystkich osób bezdomnych. Bezdomne kobiety najczęściej posiadają wykształcenie podstawowe – aż 47 procent, natomiast bezdomni mężczyźni wykształcenie zawodowe – 50 procent. Najczęstsze formy pomocy przyznawanej osobom bezdomnym to: schronienie – 32 procent, posiłek – 29 procent oraz odzież – 18 procent. 7 procent badanych osób oświadczyło, iż nie korzysta z żadnej formy pomocy. Ze schronienia korzysta aż 85 procent badanych kobiet i 65 procent mężczyzn, podobnie jak z posiłku: 85 procent kobiet i 57 procent mężczyzn oraz odzieży: 65 procent kobiet i 32 procent mężczyzn. Spośród wymienionych potrzeb najczęściej wymieniane dotyczą: potrzeb mieszkaniowych – 32 procent, finansowych –22 procent oraz zdrowotnych – 20 procent. 7 procent badanych osób zadeklarowało, iż nie oczekuje pomocy. Bezdomne kobiety najczęściej wskazywały na potrzeby: zdrowotne – 56 procent, mieszkaniowe – 44 procent oraz wsparcie finansowe – 28 procent. Dla mężczyzn najistotniejsza była pomoc mieszkaniowa – 56 procent oraz finansowa – 40 procent. Potrzeby zdrowotne znalazły się w tej grupie osób na trzecim miejscu – 30 procent.

 

(AIP)

COMMENTS